dette er prosessen fra a til å.

Cadre er en trygg, erfaren og lønnsom partner for grunneierne våre.

Sammen skaper vi fornybar energi, vekst og verdier over hele landet.

Used by:

Fallrettigheter

Hvis du er grunneier og det finnes et vassdrag på din eiendom, har du også som regel fallrettigheter. Det betyr at lengden vannet faller, fra toppen til bunnen av fossen, kan brukes til å lage strøm.

Et småkraftverk utnytter energien som kommer ut av vannet og omgjør dette til kraft, som deretter selges via kraftnettet. I tillegg til vannmengden er det fallhøyden som gir energi. Jo høyere fall, jo mer energi kan produseres.

Hvis du har lyst til å utnytte dine fallrettigheter, men ikke vil bygge og drive småkraft selv, er du velkommen til å inngå en avtale med Cadre om å leie fallet av deg. Da søker Cadre til NVE om å få lov til å bygge ut småkraftverk hos deg.

Leieavtalene varierer i innhold, men er med på å sikre grunneierens og kommende generasjoners interesser og rettigheter. Det vanligste er at grunneier får en fast prosent av kraftinntektene, og at avtalen strekker seg over noen tiår. Dette sikrer forutsigbarhet for alle parter.  

Utbygging

Vannkraftutbygging fører til inngrep i naturen, men for oss i Cadre er det svært viktig å begrense disse så mye som overhodet mulig. Derfor bruker vi alltid tilstrekkelig med tid på å planlegge og sikre at vi har vurdert alle viktige spørsmål, som for eksempel miljøkartlegging, valg av løsning, hvilken teknologi som brukes, forlegning av deponier, hvilke firmaer som hyres inn og hvordan de skal rapportere og gjennomføre prosjektet på våre vegne.

Et småkraftverk er kort fortalt en turbin og en generator som benytter seg av et vannfall. I stedet for at alt vannet går gjennom fossen, kanaliseres en del av vannet gjennom kraftverket, før det renner ut igjen i elven. Ofte er kraftverket så lite at man nesten ikke legger merke til det.

Når alle parter er enige om planen, hyrer vi inn entreprenører, helst lokale aktører, for å gjøre utbyggingsjobben. Lengden på byggeprosessen varierer, men det er vanlig at det tar cirka ett og et halvt år før småkraftverket er klart til å produsere strøm.

Inngår du en avtale med oss, kan du være trygg på at du er involvert og informert i alle ledd av prosessen, også i forkant av og underveis i utbyggingen.  

Når vi har inngått en avtale og fått konsesjon, må småkraftverket først prosjekteres, kostnadsberegnes og detaljgodkjennes, slik at vi vet hvordan det skal bygges ut på en så effektiv og skånsom måte som mulig.

Drift og vedlikehold

Småkraftverket går i stor grad av seg selv, men med en kombinasjon av automatisert overvåkning og kontinuerlig tilsyn, følger vi likevel alltid med.

En tilsynsvakt har til enhver tid ansvar for å holde inntaket til kraftverket åpent og rent, gjennomføre nødvendig mindre vedlikeholdsoppgaver og for å si ifra om det skulle oppstå problemer. Denne jobben er det gjerne grunneier selv eller andre fra lokalsamfunnet som gjør, og som får opplæring og lønn fra oss.

Er det behov for vedlikehold eller videre utbygging ønsker vi å bruke lokale entreprenører til dette, der det er mulig.

En driftsansvarlig fra Cadre, eller vår operatør Nordkraft, vil alltid være tilgjengelig for å følge opp det som eventuelt skulle oppstå av problemer eller utfordringer, og kommer til stedet for å håndtere dette ved behov.

Gjennom automatisert overvåkning har vi også kontroll på hvordan det står til i kraftverket fra dag til dag. Om det for eksempel er for lav vannføring eller lignende får vi beskjed og kan sette inn tiltak med en gang.

Gode rutiner, kontinuerlig vedlikehold og rask respons er nøkkelen til trygg og god drift. Dette legger vi gode planer for og samarbeider tett om underveis.

Dette skjer med strømmen

Småkraftbransjen produserer i dag 8 TWh i året. Det er drøye 5% av all norsk kraftproduksjon og nok til å forsyne 4-6 store norske byer.

Vi i Cadre tror bransjen kan doble dette og bygge ut 8 TWh til. Grunneiere som benytter seg av fallrettighetene sine kan dermed bli viktige bidragsytere til å dekke inn kraftunderskuddet Norge kommer til å ha om få år.

Samtidig bidrar du til verdiskapning lokalt - på en bærekraftig måte.

I tillegg til å betale falleie, hyre inn lokale krefter for å bygge ut og drive tilsyn av kraftverket betaler vi også eiendomsskatt til kommunen, som bidrar til å finansiere viktige tjenester lokalt.

Strømmen vi produserer selges på kraftbørsen Nord Pool, og er dermed med på å fase ut fossil energi. Som vi pleier å si: Småkraft er en stor del av løsningen på Norges energiutfordringer.

Interessert i et samarbeid?